Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

 Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról 

  

Felvételi tájékoztató a 2021-2022-es tanévre

8. osztályt végző tanulóknak   

Iskolánkról 

OM 035360 

 Intézményünk a Rózsadomb aljában, század-eleji műemlék épületben működik. Budapest egyetlen ének-zenei iskolája vagyunk, amely egyúttal zeneiskola is. Nyolc tanszakon tanulhatnak diákjaink hangszeres zenét. Évfolyamonként egy gimnáziumi osztályunk két tagozatra oszlik. Az emelt szintű ének-zene oktatás, a kórusmunka és a hangszeres zenélés mellett fontos számunkra a hagyománytisztelet és a hagyományápolás is. A zenés dráma tagozat fő célja a zenei és színházi oktatás mellett az, hogy a világra nyitott, probléma-érzékeny, önmagukat ismerő és sokrétűen kifejezni képes fiatalokat neveljen. Mindemellett színvonalas közismereti oktatással igyekszünk megfelelni az új évezred kihívásainak: tanítványainkat igény szerint szakkör, illetve fakultáció keretében készítjük fel a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges nyelvvizsga, és az előrehozott, illetve emelt szintű érettségi megszerzésére. Csak nyelvtudással tudunk élni az Európai Uniós csatlakozás nyújtotta lehetőségekkel, ezért a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika szinten tartása és a mindennapos testnevelés mellett heti 15 órában tanulhatják diákjaink az angol nyelvet, 3 órában a német vagy a francia nyelvet, 4 órában az informatikát. 

Induló tagozataink 

 1. 035360 - 0001 kód: nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás  ének-zene, angol nyelv tantárgyakból. Előrehozott angol nyelv, informatika illetve rendes érettségi időszakban ének-zene és több tárgyból emelt szintű érettségire való felkészítés.  Hangszeres  zene tanulására lehetőség van: billentyűs (zongora, csembaló), vonós (hegedű, gordonka), fafúvós (furulya, fuvola, klarinét) és akkordikus (gitár, hárfa, ütő) tanszakokon. Sportolási lehetőség.
 2. 035360 - 0002 kód: nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból, zenés-drámatagozatos képzés.  Előrehozott angol nyelv, informatika illetve rendes érettségi időszakban több tárgyból emelt szintű érettségire való felkészítés. Sportolási lehetőség. 

 Felvételi követelmények: legalább 4-es átlag 7. év végén és 8. félévkor, továbbá megfelelő zenei, művészeti képességek, magyar és matematika központi írásbeli felvételi vizsga, valamint felvételi beszélgetés (általános műveltség, idegen nyelv), és ének-zene, illetve dráma alkalmassági meghallgatás.  

TÁJÉKOZTATÓ   

a leendő 9.ny osztályba felvételizőknek az értékelés módjáról 

 1. Hozott pontok: maximum 25 pont 

 A számítás módja: a 7. év végi és 8. félévi jegyek (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem, ének-zene, földrajz, fizika, biológia, kémia) összegének a negyede. 

 1. Központi írásbeli eredményével szerezhető pontok 

 Magyar: 50 pont, matematika: 50 pont. Maximum: 100 pont 

 1. Elbeszélgetésen maximum 25 pont , az alkalmassági meghallgatáson maximum 50 pont szerezhető. Így a szerzett pontok: maximum 75 pont.  

Elérhető pontszám összesen: maximum 200 pont. 

 A jelentkezés módja 

 A 8. évfolyamot most végző tanuló jelentkezési lapját általános iskolája továbbítja. Egyéni jelentkezők a titkárságon (saját tanulóink esetében az osztályfőnököktől) kaphatnak jelentkezési lapot, mely az internetről is letölthető. 

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről. 

A felvételi két részből áll: írásbeli vizsga, és szóbeli beszélgetés 

 Az írásbeli felvételit a központi felvételi eljárást megelőző közös írásbeli eljárásrend keretében szervezünk. Az egységes felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsgára a tanulóknak 2020. december 4-ig egy külön TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP-ot kell kitölteni. Ez a jelentkezési lap nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal. A tanulónak az egységes írásbelire beadott jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtania, ahol a felvételit meg kívánja írni. Ha a tanuló a felvételi időszakban több központi írásbelit tartó középiskolába jelentkezik, akkor maga dönti el, melyik iskolában írja a felvételijét, függetlenül attól, hogy a felvételi eljárás esetén milyen sorrendet jelöl meg.  Ennek országosan egységes időpontja: 2021. január 23. szombat 1000  Pótfelvételi időpontja:    2021. január 28. csütörtök 1400 

 Felszerelés: íróeszköz, vonalzó, körző, radír. 

A felvételiző diákok az OH által közzétett, bármelyik középiskolában megírhatják a központi írásbeli vizsgát, hiszen a kijavított feladatlapok Értékelő lapját az iskolák kötelezően elfogadják. A felvételi feladatsorokat és a megoldási kulcsokat a vizsgát követő napon az interneten meg lehet tekinteni. 

Aki iskolánkban írta a felvételi vizsgát, a kijavított feladatlapját a titkárságon 2021. január 28-án megtekintheti, a vizsgázó gondviselője észrevételeit a megtekintést követő nap végéig, január 29-én 16.00 óráig adhatja le. Az értékelőlapok átvehetők 2021. február 5-én az igazgatóhelyettesi irodában 8.00-16.00 óráig.   

A szóbeli felvételi beszélgetés időpontja:        2021. március 1-3. 

 Pótfelvételi:                                                             2021. március 8. 

A szóbeli felvételi nyilvános, a vizsgára minden jelentkezőt behívunk. Letétele alól felmentés nem adható, de a jelentkező kérheti, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján az igazgató speciális körülményeket, illetve kedvezményt engedélyezzen. 

A szóbeli beosztás 2021. február 24-én szerdán lesz megtekinthető honlapunkon. A szóbeli vizsgára kérjük a tanulók hozzák magukkal a magyar irodalom és nyelvtan, valamint a matematika füzetüket, hogy ne merülhessen fel olyan kérdés, amit még nem tanultak. 

A szóbeli tematikus beszélgetésen elsősorban nem tárgyi tudást vizsgálunk, hanem egyes készségek és képességek meglétét, illetve fejleszthetőségüket. 

A szóbeli elbeszélgetés, melynek időtartama kb 15-20 perc, az alábbi három alapvető területre terjed ki: 

 • anyanyelvi kommunikáció o a    beszélgetés   során a          tanuló            szókincsét,             nyelvhelyességét, kommunikációs készségét és kifejezésmódját értékeljük.
 • logikai és természettudományi általános műveltség. 

o a beszélgetés során az alapvető tárgyi ismeretek –melyek nem haladják meg az általános iskola időarányos tananyagát – értékelésén túl figyelembe vesszük a jelentkezők gondolkodási, probléma-felismerési, logikai készségét, kreativitását. 

 • idegen nyelvi kommunikáció o a beszélgetés során a tanuló szókincsét és kommunikációs készségét értékeljük.  

Az emelt szintű ének-zenei tanulócsoportba jelentkező tanulók a fenti területek mellett elsősorban zenei képességeiket mutathatják meg, melyek függetlenek a zenei előképzettségtől.  Feladatuk:   

 • hozott 20 népdalból 1 választott eléneklése, elemzése
 • hangközök és harmóniák felismerése, könnyebb ismeretlen dallam éneklése rövid átnézés után 

Az emelt szintű dráma tanulócsoportba jelentkező tanulók a fenti területek mellett elsősorban előadói képességeiket mutathatják meg, melyek függetlenek az előképzettségtől.  Feladatuk:   

 • 2 dal (1 népdal, 1 magyar nyelvű könnyűzenei dal) – hangszertudás és saját előadású hangszeres kíséret előnyt jelent, zongora helyben elérhető
 • 1 lírai mű
 • 1 prózai mű (részlete)
 • improvizáció: 1 (páros vagy egyéni) szituáció rögtönzött bemutatása 

Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2021. március 16-án tesszük közzé. 

 Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük   

 • a hátrányos helyzetű tanulókat
 • a II. kerületi lakosokat
 • az iskolánkba járó, illetve itt végzett tanulóink testvérét
 • azokat a tanulókat, aki tanulmányi vagy művészeti versenyen eredményesen szerepeltek (kérjük az oklevél másolatát a szóbeli meghallgatásra elhozni) 

 Az eredmények ismeretében a tagozatok jelentkezési lapon megjelölt sorrendje módosítható, erre az általános iskola ad lehetőséget. 

 2021. április 30-án írásban értesítjük a felvételizőket, elektronikus levélben pedig az általános iskolákat a felvételről, vagy elutasításról.

 

 

 

 

 

Iskolánk fenntartója és  működtetője

Közép-Budai Tankerületi Központ

 

 

Művészeti tevékenységünk támogatója

 

Tehetségpont vagyunk

 

 

 

PARTNEREINK

 
 
 
 
 
 
 

 

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva